Formació en «Gestió de la Diversitat en Entorns Professionals»

La Comissió Europea en un estudi recent a analitzat 919 empreses i organitzacions de 25 països amb la conclusió de que 83% de les organitzacions que han adoptat internament polítiques de diversitat han millorat les seves oportunitats de negoci.

No obstant, cal destacar que les empreses espanyoles són, després de les britàniques, les que més afavoreixen la diversitat laboral.

Des de SIB Training estem fent formacions a diverses empreses i administracions referents a la Gestió de la Diversitat en entorns professional i ajudant-les en les seves polítiques de diversitat.

 

Objectius:

  • Conèixer què és la diversitat i com ens afecta en l’entorn professional.
  • Prendre consciència del valor de la diversitat com a element enriquidor de la societat.
  • Aprendre a gestionar la diversitat de manera inclusiva en un context sociocultural divers.
  • Reconèixer els estereotips i prejudicis socials per a fer intervencions inclusives en la pràctica professional pública.
  • Detectar imatges i pràctiques que justifiquin o reprodueixin la discriminació de qualsevol col·lectiu.
  • Obtenir eines i recursos per implementar polítiques de gestió de la diversitat a qualsevol nivell dins de les organitzacions.
  • Millorar l’avaluació -no discriminatòria i inclusiva de les necessitats d’una ciutadania diversa.

 

Continguts i Programa:

– Introducció a la diversitat i la inclusió a l´empresa

-Context socioeconòmic i laboral

-La diversitat com a palanca de millora organitzacional

-Avantatges i dificultats en l´entorn professional

-Aspectes legals

 

– La diversitat de diversitats

-Diversitat de gènere

-Diversitat capacitats intel·lectuals, físiques i funcionals

-Diversitat ideològica

-Diversitat emocional

-Diversitat cultural/ètnica

-Diversitat generacional

 

– La diversitat com a oportunitat

-Sense talent no hi ha futur

-Les palanques de l´èxit:

-Lideratge transformador inclusiu

-Biaixos inconscients

-Estereotips socials i rols

-La discriminació directa i indirecta

-Igualtat vs. equitat

-La comunicació inclusiva no discriminatòria

 

– El pla de diversitat i inclusió

-Diagnòstic de l´organització

-Àrea de valors corporatius

-Àrea de selecció i promoció

-Àrea de formació

-Àrea organitzativa: estructura funcional i jeràrquica

-Auditoria retributiva amb perspectiva inclusiva

-Àrea de Comunicació i llenguatge

-Mapa de la diversitat

  • Accions positives a desenvolupar
  • Indicadors de control i seguiment
indicado promociones comerciales por parte de SIBTRAINING, S.L.. con CIF B66081548 y dirección social en la Calle Pau Alsina 14, 08025, Barcelona (Barcelona, España), es el Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal que usted desee facilitarnos de manera voluntaria a través del presente formulario. El Responsable del Tratamiento tratará sus datos personales que usted desee facilitarnos voluntariamente con la finalidad de: 1) almacenar, gestionar y tramitar su solicitud, consulta o petición a través de formularios de contacto establecidos en el presente sitio web y 2) enviarle promociones comerciales, en caso de que usted otorgue su consentimiento para ello, consentimiento libre y voluntario que usted podrá revocar en cualquier momento. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad en cualquier momento, tal y como se describe en la Política de Privacidad .