Formació Pròrrogues Erto’s

Benvolguts/des,

els informen de les últimes noticies rebudes referents a les mesures urgents sobre les pròrrogues d’Ertos:

 

S’ha publicat en el BOE 233 del dimecres 29 de setembre de 2021 el Reial decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
 

Aquests són els punts a destacar:

 • Es permet la pròrroga dels ERTES vigents a 30 de setembre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022.
 • La sol·licitud es presentarà davant l’Autoritat Laboral entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021, en cas de no presentar sol·licitud, l’ERTE es donarà per finalitzat el 31 d’octubre de 2021.
 • L’Autoritat Laboral resoldrà en el termini de 10 dies hàbils des de la seva presentació, transcorregut aquest termini sense resolució, es donarà per benvolguda la sol·licitud de pròrroga per silenci.
 • L’empresa haurà de presentar relació de treballadors afectats, en el termini de 5 dies hàbils des de la resolució (model que s’annexa en el BOE).
 • Els ERTES vigents a 30 de setembre 2021 s’estenen fins al 31 d’octubre 2021 en els mateixos percentatges que es venien aplicant.
 • Les exoneracions en les quotes a la Seguretat Social estaran lligades a l’execució de plans de formació per als treballadors afectats.
 • Aquestes dependran del nombre de treballadors en plantilla a 29/02/2020 i que realitzin accions formatives.
NOMBRE DE TREBALLADORS FAN FORMACIÓ NO FAN FORMACIÓ
Menys de 10 treballadors 80% d’exoneració 50% d’exoneració
10 o més treballadors 80% d’exoneració 40% d’exoneració
 • Les accions formatives hauran d’estar finalitzades a 30/06/2022.
 • Es desenvoluparan a través de qualsevol dels tipus de formació prevists en la Llei 30/2015, de 9 de setembre.
 • Les accions formatives es desenvoluparan en l’horari en el qual el treballador tingui suspesa o reduïda la seva jornada o en l’horari de treball.
 • Nombre mínim d’hores a realitzar per cada treballador pel qual s’hagin aplicat exempcions:
a) plantilla de 10 a 49 treballadors: 30 hores
b) plantilla de 50 o més treballadors: 40 hores
 • En el cas que l’empresa acrediti la posada a la disposició de les persones treballadores de les accions formatives no estarà obligada al reintegrament de les exempcions a les quals es refereix l’apartat anterior quan la persona treballadora no les hagi realitzat.

Restem a la seva disposició per ajudar-los amb el seu pla de formació.

Departament de Formació de SIBTRAINING

info@sibtraining.es

93.119.09.04

indicado promociones comerciales por parte de SIBTRAINING, S.L.. con CIF B66081548 y dirección social en la Calle Pau Alsina 14, 08025, Barcelona (Barcelona, España), es el Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal que usted desee facilitarnos de manera voluntaria a través del presente formulario. El Responsable del Tratamiento tratará sus datos personales que usted desee facilitarnos voluntariamente con la finalidad de: 1) almacenar, gestionar y tramitar su solicitud, consulta o petición a través de formularios de contacto establecidos en el presente sitio web y 2) enviarle promociones comerciales, en caso de que usted otorgue su consentimiento para ello, consentimiento libre y voluntario que usted podrá revocar en cualquier momento. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad en cualquier momento, tal y como se describe en la Política de Privacidad .